QUY TRÌNH TRIỂN KHAI

KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN
PHÂN TÍCH YÊU CẦU VÀ THỰC TIỄN
THIẾT KẾ VÀ THIẾT LẬP HỆ THỐNG
KIỂM THỬ, CHUYỂN ĐỔI DỮ LIỆU & GOLIVE HỆ THỐNG
TỐI ƯU HÓA HỆ THỐNG